Dla pracownika

Komunikat w sprawie przyznania grantów na wyjazdy wykładowców (STA) w ramach programu Erasmus+

Przy rozstrzyganiu złożonych wniosków kierowano się następującymi kryteriami:

Kryteria przyznawania grantów:
a) osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone publikacjami w czasopismach i znaczących wydawnictwach krajowych i zagranicznych - zgodnie z danymi w EWOS
b) znaczący wkład w funkcjonowanie prowadzonych przez WNS kierunków studiów
c) znaczący wkład w sprawne funkcjonowanie administracyjne WNS i jego jednostek administracyjnych
d) znaczący wkład w rozwijanie relacji WNS z otoczeniem oraz w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku
e) prowadzenie w ostatnich 4 latach zajęć dydaktycznych w ramach oferty AMU-PIE lub przygotowywanie takich zajęć na kolejny rok akademicki (w tym wypadku wymagane podanie tytułu proponowanych zajęć)Ubieganie się po raz pierwszy o wyjazd w ramach programu Erasmus

Na tej podstawie przyznano granty w roku akademickim 2016/2017:
w grupie pracowników samodzielnych:
dr hab. Jakub Isański
w grupie adiunktów:
dr Rafał Ilnicki
dr Mariusz Baranowski
dr Weronika Bryl-Roman

Lista rezerwowa:
dr hab. Piotr Jabkowski
dr Piotr Cichocki


Komunikat w sprawie przyznania grantów na wyjazdy pracowników administracji w ramach programu Erasmus+

Kryteria przyznawania grantów:
1. Znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się staż (preferowany jest certyfikat potwierdzający znajomość języka).
2. Uzasadnienie powiązania programu stażu z obowiązkami wykonywanymi na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik administracyjny.
3. Pierwszeństwo w ubieganiu się o staż przysługuje pracownikom mającym wkład w rozwój programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Społecznych UAM
4. Pracownicy administracyjni, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wyjazdu będą traktowani w sposób preferencyjny.
Na tej podstawie przyznano grant w roku akademickim 2016/2017 Aleksandrze Stelmach.    


Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

 1. Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ może być realizowana we współpracy z uczelniami partnerskimi, z którymi Wydział Nauk Społecznych UAM ma podpisaną umowę na wymianę pracowników akademickich. Lista uczelni partnerskich dostępna jest stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UAM
 2. Informacja o kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UAM oraz przekazana wszystkim pracownikom dydaktycznym pocztą elektroniczną.
 3. Warunkiem wyjazdu jest znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia dydaktyczne na uczelni partnerskiej.
 4. Pracownicy dydaktyczni, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wyjazdu będą traktowani w sposób preferencyjny.
 5. Kryteria przyznawania grantów na wyjazd zagraniczny:
  a) osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone publikacjami w czasopismach i znaczących wydawnictwach krajowych i zagranicznych - zgodnie z danymi w EWOS
  b) znaczący wkład w funkcjonowanie prowadzonych przez WNS kierunków studiów
  c) znaczący wkład w sprawne funkcjonowanie administracyjne WNS i jego jednostek administracyjnych
  d) znaczący wkład w rozwijanie relacji WNS z otoczeniem oraz w kreowaniu jego pozytywnego wizerunku
  e) prowadzenie w ostatnich 4 latach zajęć dydaktycznych w ramach oferty AMU-PIE lub przygotowywanie takich zajęć na kolejny rok akademicki (w tym wypadku wymagane podanie tytułu proponowanych zajęć)
 6. Kwalifikacji dokona kolegium dziekańskie Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 7. Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista osób rezerwowych zostanie ogłoszona na stronie Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Składanie dokumentów  do 10 listopada 2016 r. w Dziekanacie WNS w pok. 5 (formularz zgłoszeniowy dostępny >> TUTAJ <<).
 


 

Zasady kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne pracowników administracyjnych Wydziału Nauk Społecznych  UAM w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

 1. W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy pracownicy administracyjni zainteresowani odbyciem stażu zagranicznego.Kwalifikacja pracowników odbywa się według następujących kryteriów:

 2. 1. Znajomość języka obcego, w którym będzie odbywać się staż (preferowany jest certyfikat potwierdzający znajomość języka).
  2. Uzasadnienie powiązania programu stażu z obowiązkami wykonywanymi na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik administracyjny.
  3. Pierwszeństwo w ubieganiu się o staż przysługuje pracownikom mającym wkład w rozwój programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Społecznych UAM
  4. Pracownicy administracyjni, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wyjazdu będą traktowani w sposób preferencyjny.

 3. Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych. W wyznaczonym terminie pracownik administracyjny ubiegający się o staż w ramach programu Erasmus+ składa pisemny wniosek zawierający uzasadnienie powiązania programu stażu z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi, a także dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego.

 4. Kwalifikacji dokona kolegium dziekańskie Wydziału Nauk Społecznych UAM.

 5. Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu, a także lista rezerwowa są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych UAM. Wyjazd pracowników znajdujących się na liście rezerwowej możliwy jest w sytuacji, gdy osoba zakwalifikowana zrezygnuje z wyjazdu lub Wydział otrzyma dodatkowe środki finansowe na realizację mobilności pracowników administracyjnych.

Składanie dokumentów do 10 listopada 2016 r. w Dziekanacie WNS w pok. 5.

 


Do pobrania